, ...
 
1
(12+)
 
0
(0-12)
 
0
MOW VIE MOW 1 0 0
RUB
, .
RUB

200%
100%
75%
25%
RUB
RUB
RUB
×
RUB
RUB
×
×
   (55×40×20)
(55×40×20)
2 10
10
10
10
 (  )
( )
2 32
23
23
RUB
23
23
23
RUB
  -
-
×
×
×
×
×
×
UT821
11:45
VKO
2  55 
13:40
VIE
2

! " — " 5%